Marknadens lägsta certifierade (QAL1) mätområde för Hg

Publicerad 2019-09-10

Gasmet Technologies Oy och Alnab Armatur AB kan stolt informera att dess system för kontinuerlig emissionsmätning av kvicksilver (CMM) har godkänts vid provning enligt EN 15267-3 med CVAF-teknik för analys av kvicksilver (Hg).

”Vi har nu världens lägsta intervall certifierat enligt EN 15267-3 för mätning av kvicksilver. Vår certifiering är för 0 till 5 µg/m³. Detta är ett nytt världsrekord, som gör vårt CMM framtidssäkert för allt lägre utsläppsgränser!”, säger Matti Haapala, produktchef vid Gasmet.

   CMM Gasmet     CMM Gasmet

Gasmet CMM kvicksilveranalyssystem är ett komplett emissionssystem utformat för att uppfylla kraven på kontinuerliga kvicksilvermätningsstandarder i olika förbränningskällor. Systemets mätosäkerhet är även marknadens lägsta.

På grundval av bedömningen och de intervall som krävs för efterlevnad av EU-direktiv (IED 2010/75/EC) är Gasmets CMM lämplig vid emissionsmätning vid Avfallsförbränningsanläggningar.

Maila oss om du önskar det populära informationshäftet (whitepaper) "Emissionsmätning kvicksilver".

Ett BREF-dokument är ett tekniskt dokument från EU-kommissionen. Det syftar till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektorer. Dokumenten identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa tillgängliga teknik (BAT - Best Available Techniques) för den aktuella sektorn.

WI BREF-schema:

  • Omröstning om slutgiltigt utkast ägde rum juni 2019: Slutsatserna för WI BAT (en del av BREF) kontrollerades vid IED-kommittémötet och efter omröstning godkändes dokumentet
  • Dokumentet kommer att publiceras under hösten 2019: BAT-slutsatserna accepterades och dokumentet kommer att översättas till alla EU-språk och publiceras – antagligen under hösten 2019
  • Införande under 4 år: Det kommer ske en 4 års införandeperiod för att uppdatera alla drifttillstånd och efter den måste alla verksamheter följa BAT-slutsatserna

Kontakta oss för mer information;

Lennart Messerer, 0709-149452

Marit Jerpenberg, 0708-449458

Henrik Hihnavaara, 0702-535651

Kjell Norrby, 0709-149455

Tillbaka