Miljöpolicy för Alnab

Alnab Armatur AB är ett serviceföretag inom flödesteknik och tillhandahåller produkter, erfarenhet och kunskap för styrning, reglering, mätning och övervakning av flöden och processer.

Varje medarbetare på alla nivåer i organisationen ska agera utifrån företagets miljöpolicy och vår ambition om att ständigt bli bättre och proaktiva ur ett miljöperspektiv.

Alnab Armatur AB ska arbeta aktivt med kundernas miljökrav, produkternas miljöprofil, leverantörskontroll, transporter samt den lokala miljöpåverkan i form av energiförbrukning, papperförbrukning och avfallssortering.

Alnab Armatur AB ska alltid följa den gällande miljölagstiftningen.

Målsättningen är att Alnab Armatur AB ska vara ett företag där ett högt miljöengagemang faller sig naturligt.